Velkommen

Klubben har i dag 15 medlemmer, og representerer et bredt spekter av kvinner i ulik alder, utdanning og yrkesbakgrunn. Mangfoldet av kvinner gir inspirerende samvær, fruktbare dialoger, som igjen gjør det mulig å utvikle spennende arrangementer og aktiviteter. Dette gjør klubben i stand til å gi donasjoner til prosjekt, som hjelper og styrker kvinners muligheter innenfor helse, økonomi, utdanning og juridisk.

Vi møtes den første tirsdagen i måneden fra september til juni. På møtene har vi inspirerende foredrag, bedriftsbesøk, utflukter, sosiale samvær og gode diskusjoner om ulike prosjekter.

Som medlem får du ta del i et godt kvinnenettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom arbeid i styre og komitéer oppnår du god personlig og faglig utvikling. Du får også mulighet til både å hjelpe og påvirke kvinners situasjon i verden i samarbeid med engasjerte kvinner. I tillegg er det morsomt, inspirerende og gir påfyll i hverdagen.

Ønsker du å være med i vårt aktive, sosiale og engasjerende fellesskap for kvinner, så er du alltid velkommen. Velkommen til Ålesund og omegn zontaklubb

Lenke til Zonta sitt internasjonale program Les mere

Lenke til ZISVAW – Zonta international Strategies to End Violence Against Women

Zonta Internationals mål 2016-18 

Mål for ZI 2016-18
BELIEVE – INVEST – EMPOWER

International service

 • Opplæring for å eliminere Obstetric Fistula i Liberia.
 • La oss lære: Madagaskar. Et integrert program for å skape muligheter for jenter til å realisere sine rettigheter til utdanning.

ZISVAW – Strategies to End Violence Against Women

 • Holdningsarbeid for å utsette tidlige giftemål i Niger.
 • Skape bærekraftig grunnlag for å håndtere menneskehandel og usikker migrasjon av kvinner og jenter i Nepal.

UTSETTE TIDLIG EKTESKAP I NIGER

Tidlig ekteskap er en form for seksuell og kjønnsbasert vold med skadelige fysiske, sosiale og økonomiske effekter. Niger har den høyeste rate for barneektaskap i verden med 77 prosent av jentene gift i alderen 18 og 30 prosent gift i alder 15. 42% av jentene føder før de er 17 år. En stor andel av jenter i skolealder er ikke på skolen, og 73 prosent av jenter i alderen 15-19 år, kan ikke lese eller skrive.

Zonta International har forpliktet US $ 1.000.000 til UNFPA for å redusere tidlig ekteskap og tidlig graviditet i utsatte samfunn i Niger.

Hvordan Zonta hjelper

Dette prosjektet er en del av et femårig (2013-2017) globalt UNFPA initiativ. Med Zonta Internationals støtte vil UNFPA nå 11 000 unge jenter over to år (2016-2018) med 400 000 medlemmer av deres lokalsamfunn som drar nytte av økt bevissthet.

Zonta Internationals bidrag på USD 1.000.000 vil hjelpe

 • Forbedre helsen til unge jenter
 • Sikre en utdanning for unge jenter
 • Beskytte unge jenter mot vold
 • Oppmuntre til at unge jenter får lederposisjoner
 • Bruk data for ungdoms beslutningstaking og advocacy
 • Støtte advocacy på nasjonalt nivå med ministre og parlamentet for å øke ekteskapsalderen til 18 år.
 • Advocacy på nasjonalt og regionalt nivå for håndhevelse av lover for å nå befolkningen.
 • Engasjere internasjonale byråer og det sivile samfunn for å koordinere innsatsen i arbeidet for å styrke unge jenters posisjon.

Som et resultat vil unge jenter:

 • Utvikle helse, sosiale og økonomiske eiendeler.
 • Kjenne deres rettigheter og være i sterkere posisjon for å forsvare dem.
 • Være tryggere og ha et mål for beskyttelse mot vold.

BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅL

2030-dagsorden for bærekraftig utvikling og de 17 bærekraftige utviklingsmålene ble vedtatt i De forente nasjoner i september 2015. SDGene følger og utvider de åtte tusenårsmålene for utvikling (MDG), som ble vedtatt av regjeringer i 2000 og utløpt i slutten av 2015. SDGene forsøker å forandre løpet av det 21. århundre, og adresserer viktige utfordringer som fattigdom, ulikhet og vold mot kvinner. Disse målene vil lede verdensledere og det globale samfunnet når vi jobber sammen for å realisere menneskerettighetene til alle mennesker, utrydde fattigdom og beskytte planeten vår for fremtidige generasjoner.

Hver av de 17 bærekraftige utviklingsmålene er integrert i bærekraftig utvikling; Zonta Internationals primære fokus er imidlertid på mål nr. 5: Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter.

Bærekraftig utvikling – mål nr. 5

 • Slutte alle former for diskriminering mot alle kvinner og jenter overalt
 • Eliminere alle former for vold mot alle kvinner og jenter på den offentlige og private sfæren, herunder handel og seksuell og annen utnyttelse
 • Eliminere all skadelig praksis, for eksempel overfor barn, tidlig og tvunget ekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse
 • Anerkjenner og verdsetter ubetalt omsorg og hjemmearbeid gjennom å tilby offentlige tjenester, infrastruktur og sosialbeskyttelsespolitikk og fremme felles ansvar innen husholdningen og familien som nasjonalt tilpasset
 • Sikre kvinners fulle og effektive deltakelse og like muligheter for lederskap på alle nivåer av beslutningstaking i det politiske, økonomiske og offentlige liv
 • Sikre universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling og handlingsplanen i Beijing og utfallsdokumentene fra deres gjennomgangskonferanser
 • Foreta reformer for å gi kvinner like rett til økonomiske ressurser, samt tilgang til eierskap og kontroll over land og andre former for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning
 • Forbedre bruk av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å fremme empowerment av kvinner
 • Vedta og styrke lydpolitikk og håndhevbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke alle kvinner og jenter på alle nivåer

KLUBBFAKTA
Ålesund og omegn zontaklubb

Klubbnummer: 1213
Org.nr. 996 130 169
Charterdato: 01.07.1988
Møtedag: 1. tirsdag i måneden
Antall medlemmer: 15

Kontakt
President: Ragnhild Herje Johannessen

Styret 2019-2020 fra ve. Ragnhild, Grethe, Lillian og Laila
Randi Nordset deltakelse på Bypatriotens julemarked 2017
30-årsjubilanter Elsa-Karin Wollen og Tove Ulvestad
Besøk Pralina sjokoladefabrikk ved Trude Vadset Huse